Trời Cao Thì Mặc Trời Cao,
Tinh Thần Biệt Động Còn Cao Hơn Trời.